• Beste Leden van Voetbalvereniging Nederhorst,

  Het bestuur van de Voetbalvereniging Nederhorst roept hierbij alle leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die op 18 mei 2022 om 20 uur in ons clubgebouw wordt gehouden.

  De besluiten over de fusie en de statutenwijziging moeten volgens de wet worden genomen met een twee derden meerderheid. Alle overige besluiten worden genomen met een gewone meerderheid (de helft +1).

  De agenda van de algemene vergadering van 18-mei 2022 is als volgt:

  1.      Opening en mededelingen

  2.      Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering. *

  3.      Toelichting op de voorgenomen juridische fusie. 

  4.      Bespreking van het voorstel tot fusie. *

  5.      Bespreking van de gewijzigde statuten van de fusievereniging volgens het model van de KNVB. *

  6.      Besluit tot vaststelling van het voorstel tot fusie.

  7.      Besluit tot vaststelling van de gewijzigde statuten.

  8.      Bespreking en besluit tot vaststelling van het gewijzigde Algemeen Reglement (thans geheten: Huishoudelijk Reglement) *.

  9.      Bespreking en besluit tot vaststelling van het Reglement inzake beroep. *

  10.   Besluit tot machtiging van de bestuursleden om de fusie en de statutenwijziging notarieel te doen verlijden. 

  11.   Benoeming bestuursleden van de fusievereniging, overeenkomstig de vermelding in het Voorstel tot fusie.

  12.   Benoeming van de leden van de kascommissie van de fusievereniging. Voorgesteld worden de leden: Diana Šabanović, Gerard Best en Richard Baar.

  13.   Benoeming van de leden van de commissie van beroep van de fusievereniging. Voorgesteld worden de leden: mr Erik Tervooren, mr Fred Kollen, Ad van Benschop, Wieke van Tol en ………..

  14.   Benoeming in functie van mr Erik Tervooren tot voorzitter van de commissie van beroep en van mr Fred Kollen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie van beroep.

  15.   Besluit om leden van alle andere commissies te benoemen tot leden van diezelfde commissies van de fusievereniging.

  16.   Vaststelling van de begroting van de fusievereniging voor het verenigingsjaar 2022-2023. 

  17.   Goedkeuring van de fusiebalans.

  18.   Het verlenen van decharge aan de bestuursleden.

  19.   Rondvraag

  20.   Sluiting

  *    Deze documenten zijn gepubliceerd op de website van de vereniging (www.vvnederhorst.org) en worden toegezonden aan de leden die daarom verzoeken. 

  Fusietraject

  De wet schrijft voor dat het Voorstel tot fusie gedurende een maand wordt gedeponeerd bij het Handelsregister en dat van dit depot via een advertentie in de krant melding wordt gemaakt, zodat derden eventueel bezwaar kunnen maken tegen de fusie. Het voorstel tot fusie wordt op of omstreeks 21 maart 2022 gedeponeerd bij het handelsregister waarvan op of omstreeks 23 maart 2022 via een advertentie in het dagblad Trouw melding wordt gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland zal in mei 2022 berichten of er tegen de fusie geen bezwaar is gemaakt.

   

  De dag nadat de Voetbal Vereniging Nederhorst tijdens haar algemene vergadering op 18 mei 2022 de statutenwijziging heeft goedgekeurd, verzoekt het bestuur van die vereniging de KNVB om definitief goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde statuten en aan de fusie, waarvoor de KNVB op 27 januari 2022 reeds voorlopig goedkeuring verleende. 

  Het door de algemene vergadering op 18 mei 2022 te nemen besluit tot fusie en statutenwijziging geschiedt derhalve onder de opschortende voorwaarden:

  1. dat de algemene vergadering van de Voetbal Vereniging Nederhorst nadien op gelijke wijze tot fusie en statutenwijziging besluit;
  2. dat bij de rechtbank tegen de fusie geen bezwaren zijn ingediend, en
  3. dat de KNVB definitief goedkeuring verleent aan de te wijzigen statuten en aan de fusie.

  Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de fusie met de Voetbal Vereniging Nederhorst worden gerealiseerd. De fusie gaat in op de dag na de datum van de notariële akte. Het bestuur bericht de leden over die fusiedatum.

  Stemmen en volmacht

  Ieder lid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is mogelijk. In dat geval moet het lid een ander lid schriftelijk (per post of per e-mail) machtigen om namens hem of haar een stem uit te brengen. Degene die gemachtigd wordt kan zijn eigen stem uitbrengen en namens twee andere leden aan de stemming deelnemen en dus in totaal drie stemmen uitbrengen.